Teoria: 1.2. Treball, energia i potència

Treball

Definició: El treball és l'acció d'aplicar una força (o més) sobre un cos per modificar el seu moviment.


W  =   F  ·  s 

 1J  =  1N · 1m


W és el treball (Work en anglès) i es mesura en joules (J)

F és la força i es mesura en newtons (N)

s és la distància recorreguda i es mesura en metres (m)

De la fórmula es pot deduir que 1 Joule equival a fer una  força d'un newton per desplaçar un objecte al llarg d'un metre.


Energia

Definició: És la capacitat de realitzar un treball.

Com que l'energia mesura la capacitat de fer un treball, la seva unitat és la mateixa. L'energia es mesura en Joules (J).


Potència

Definició: La potència és la rapidesa amb la que es fa un treball.

\( P = \frac{W}{ \Delta t } \)

La unitat de mesura de la potència del sistema internacional d'unitats és el Watt (W).

\( 1W = \frac{1J}{ 1seg } \)

Antigament es feia servir el cavall de vapor (CV) però ara ja tendeix a desaparèixer i no forma part del sistema internacional d'unitats. Un CV era la força que faria una màquina de vapor per fer el mateix treball que un cavall. És a dir, la força d'un cavall, però de vapor.

1CV = 735.5W

Exemple:
Tenim dues màquines. La màquina A, pot fer un treball de 10 Joules en 2 segons i la màquina B pot fer el mateix treball de 10 Joules en 1 segon, que és la meitat de temps.
¿ Quina de les dues és més potent ?
Si la B fa la mateixa feina que l'A, però en la  meitat de temps, la B és el doble de potent que l'A.
P(A)=10/2=5W
P(B)=10/1=10W