Teoria: 1.1. Transformació de l'energia tèrmica en energia mecànica

Definició de motor tèrmic

És una màquina motriu. Té moltes pèrdues d'energia tèrmica (calor) per aconseguir generar un moviment rectilini. Desprès transforma aquest moviment rectilini en circular.

Tipus de màquines tèrmiques generadores de moviment

Màquines de combustió externa:

Es diuen així degut a que la combustió es fa fora de la màquina. El sistema escalfa aigua fins transformar-la en vapor a pressió. Transporta el vapor a pressió fins al mecanisme que utilitza el vapor a pressió per generar moviment rectilini i després en moviment circular.

Màquines de combustió interna:

En aquests casos tot succeeix dins de la màquina, que és el motor, però funciona diferent. En comptes d'escalfar el combustible, se'l fa explosionar i és l'ona expansiva la que genera un moviment rectilini que després es transforma en moviment circular.

Màquines rotatives:

El terme rotatiu fa referència a que la transformació de l'energia inicial, a energia de moviment rotatiu (circular), es fa de manera directa, sense intermediaris, sense èmbol, per  exemple.

Màquines Alternatives:

El terme alternatiu es refereix a que hi  ha un element, l'èmbol, que alterna el seu sentit de  moviment rectilini entre anar i tornar.

Tipus de màquines tèrmiques