Objectius de "Màquines tèrmiques"

  • Descriure el funcionament de les màquines tèrmiques més importants i identificar-ne els elements, les parts fonamentals, i les aplicacions.

  • Distingir els diferents combustibles usats per les màquines tèrmiques, descriure’n l’origen, les característiques i l’impacte sobre el medi.

  • Avaluar els factors que intervenen en el rendiment energètic d’una màquina tèrmica.

  • Valorar críticament l’impacte de l’obtenció, la distribució i l’ús dels combustibles fòssils.