Teoria 1.2. Classificació de les màquines

----------------------- Esquema -----------------------

Les màquines, com les coses, es poden classificar segons diferents criteris :

Finalitat :

 • Motrius
 • Molins de vent
 • Roda hidràulica
 • de corrent inferior
 • de corrent mitjà
 • de corrent superior
 • Turbina
 • Operatives

Energia primària utilitzada:
 • Solar
 • Eòlica
 • Hidràulica
 • Geotèrmica
 • Nuclear
 • Combustibles fòssils
Complexitat:
 • Màquines simples
 • Màquines complexes
Àmbit d'aplicació:
 • Domèstic
 • Industrial
 • Agrícola

----------------------- FI Resum -----------------------Les màquines, com les coses, es poden classificar segons diferents criteris:

Finalitat:

 • Motrius

Són les màquines que transformen una energia en moviment. Hi ha 3 tipus.
 • Molins de vent
molins
 • Roda hidràulica
Les rodes hidràuliques estan formades per una sèrie de pales unides a un eix a través d'uns radis. Aprofiten els corrents d'aigua (energia hidràulica) per aconseguir el gir de l'eix.
N'hi de ha tres tipus:
 • de corrent inferior

La part inferior de la roda se submergeix dins el corrent del líquid. És el sistema més senzill d'instal·lar, però es necessita un corrent prou fort del líquid.

 • de corrent mitjà

És el més eficient dels 3 tipus. Requereix preparar el terreny perquè tingui la mateixa forma que la roda. Aquest model és adequat per a corrents febles i cabalosos.

 • de corrent superior

En aquest tipus l'aigua impacta sobre la roda des d'un nivell superior. S'utilitzen una  mena de recipients que retenen l'aigua i és el pes de l'aigua, i no pas el  corrent el que fa moure la roda. Requereix de la construcció d'una presa que retingui l'aigua i un canal i un canal que la condueixi fins a la roda.
 • Turbina
Una turbina és com un motor, però al revés. Converteix l'energia cinètica del corrent d'aigua, o gas, que el travessa, en energia mecànica, o al revés.

Turbina
 • Operatives

Són les que transformen una energia en treball útil.
Un exemple són les eines de taller.
eines
 • Energia primària utilitzada:

 • Solar
 • Transforma l'energia solar en una altra energia, per exemple energia elèctrica

plaques solars

 • Eòlica

Transforma l'energia del vent en una altra energia, per exemple energia cinètica o elèctrica.

molins


 • Hidràulica

Aquestes màquines utilitzen un líquid per transportar l'energia d'un lloc a un altre.

maquina hidràulica amb xeringues

 • Geotèrmica

Les màquines geotèrmiques transfereixen l'energia tèrmica del planeta a la seva superfície mitjançant un líquid.

màquina geotèrmica
 • Nuclear

Aquestes transformen la energia nuclear en electricitat.

central nuclear

 • Combustibles fòssils

Aquestes màquines utilitzen carburants com la benzina o el dièsel, que acumulen l'energia dels combustibles fòssils.

Motor de betsina

Complexitat:

 • Màquines simples:

Són dispositius senzills d'una o poques peces i que només necessiten una única força per funcionar. Les màquines simples, s'utilitzen per multiplicar forces o moviment.
Un exemple podria ser la palanca o la roda.

màquines simples
 • Màquines complexes:

Consten de moltes peces. Normalment s'utilitzen per transformar una energia en una altra.

màquines complexes

Àmbit d'aplicació:

 • Domèstic

maquines domèstiques

 • Industrial

Maquines industrials

 • Agrícola

Maquines agrícoles